ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)


โทรศัพท์ : 02-273-9020  ต่อ 3156
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 3/2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 3/2561)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

โทรศัพท์ : 02-273-9020  ต่อ 3156
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)  
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 3/2561)