ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.)
คลิกี่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง เลื่อนวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.) และวันทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง เลื่อนวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.) และวันทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.๖ หรือ ปวช.)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6 หรือ ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6 หรือ ปวช.)